Dotacja

„Opracowanie algorytmów optymalizujących proces pakowania oraz dystrybucji przesyłek dla DTW Logistics Sp. z o.o. Sp. k.”

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmów optymalizujących proces pakowania oraz dystrybucji przesyłek. Opracowane algorytmy zwiększą wydajność procesu pakowania oraz zapewnią większe uporządkowanie dystrybucji przesyłek dzięki automatyzacji bieżącego monitorowania i oceny postępów prac, inteligentnym sugerowaniem ewentualnych zmian w procesie na podstawie przypadków historycznych aż po dedykowane raportowanie. Istotnym elementem przeprowadzonych badań będzie analiza zgromadzonych danych dotyczących produktów obsługiwanych przez magazyn.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Całkowita wartość projektu: 465 031,03 zł

Wartość dofinansowania: 321 362,90 zł

Okres realizacji: maj 2020 – marzec 2021

dofinansowanie DTW Logistics